Najnowsze porady

Witryna lokalu użytkowego częścią wspólną nieruchomości? Budynek wspólnoty składa się z lokali mieszkalnych oraz 10 lokali usługowych. Lokale użytkowe mają oddzielne wejścia, każdy lokal... Zobacz
Usunięcie toalety użytkowanej przez 1 właściciela Na terenie wspólnoty mieszkaniowej poza budynkiem jest toaleta, z której korzysta tylko jeden z właścicieli. Nie ma on toalety w... Zobacz
Darowizna lokalu spółdzielni dla wspólnoty – wymagana jednomyślność? Spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem wyodrębnionego lokalu, który po likwidacji (spółdzielni) zamierza darować wspólnocie... Zobacz

Orzecznictwo

Pomieszczenie kotłowni, dla którego została założona księga wieczysta Urządzenia instalacji centralnego ogrzewania i instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej stanowią współwłasność właścicieli wyodrębnionych lokali. Pomieszczenie kotłowni jest pomieszczeniem technicznym, niesłużącym wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w związku z czym, stanowi ono część nieruchomości wspólnej. Zobacz
Podatek od odsetek z lokat terminowych i rachunków bankowych wspólnoty Źródłem dochodów z lokat bankowych jest kapitał, a nie gospodarka zasobami mieszkaniowymi, dlatego nawet wtedy, gdy kapitał ten pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dochód uzyskany z niego, a pochodzący z lokat bankowych, nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Zobacz
Czy na zarządcy ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznej? Wymierzenie grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako p.p.s.a.) może nastąpić wyłącznie w stosunku do organu administracji publicznej, który nie przesłał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniesionej za swoim pośrednictwem skargi, o której mowa w art. 3 § 2 i art. 50 p.p.s.a., na wydany przez siebie akt, czynność albo w zakresie swojej bezczynności, w sytuacji gdy był zobligowany – na mocy przepisów prawa materialnego administracyjnego – do określonego „zachowania”, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 1–4a ww. ustawy. Zobacz

Najczęściej czytane

Zarzadzanie Były budynek komunalny – czyj jest strych i piwnice?
Budynek, składający się z 12 lokali mieszkalnych, strychu i piwnic, był własnością gminy. Gmina sprzedawała poszczególne lokale, tak że obecnie część lokali zostało wydzielonych, pozostały udział ma gmina w...
Zobacz
Finanse Jak rozlicza się zarządca sądowy nieruchomości?
Zostaliśmy zarządcą sądowym kamienicy mającej czterech współwłaścicieli, z których jeden jest podatnikiem VAT. W budynku są lokale użytkowe i mieszkalne. Jako zarządca sądowy wystawiamy w imieniu...
Zobacz
Orzecznictwo Roczne sprawozdanie finansowe zarządu wspólnoty mieszkaniowej
Sprawozdanie finansowe za dany rok obrachunkowy to relacja m.in. z tego, ile środków finansowych w danym roku wpłynęło na konto wspólnoty, ile środków wydatkowano, ile środków zostało do dyspozycji wspólnoty...
Zobacz